วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
หัวข้ออบรม วันที่-เวลา จำนวน
ที่นั่ง
จำนวนที่
สมัคร
สถานที่อบรม วิทยากร
Trade TFEX อย่างไรไม่เป็นเม่า
18 สิงหาคม 2562
08:45 - 12:00
135 135 ห้อง B603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณภิวัฒน์ พัชรสรวุฒิ (อ็อก) - เจ้าของเพจเม่าน้อยเปล่งแสง

สัมมนา "Trade TFEX อย่างไรไม่เป็นเม่า"
 

กำหนดการ

08.45 - 09.00   ลงทะเบียน
09:00 - 09:30   Introduction to TFEX
09:30 - 10:15   Dow Theory & Trading tools(1)
10:15 - 10:30   พัก
10:30 - 11:00   Dow Theory & Trading tools(2)
11:00 - 12:00   Trading Mindset & Cut Loss techniques

วิทยากร
คุณภิวัฒน์ พัชรสรวุฒิ (อ็อก)
เจ้าของเพจเม่าน้อยเปล่งแสง https://www.facebook.com/Maonoyplengseang/
ผู้เชี่ยวชาญ: กราฟเทคนิค, TFEX,  ฟิวเจอร์ทั่วโลก, ทอง, น้ำมัน, FX และ Bitcoin
วิทยากรรับเชิญ Investment Houses ชั้นนำ

วันที่สัมมนา
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
เวลา 08.45 -12.00 น.

สถานที่อบรม
ห้อง B603  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย