วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563   เวลา 16:34 น.
    ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ “Short Selling และ Ceiling & Floor”
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับกลับไปใช้เกณฑ์ปกติ
“ชอร์ตเซล” ใช้ราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Zero Plus Tick)
“Ceiling & Floor +/- 30%

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้เกณฑ์ปกติ
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) +/- 30%

มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หลังสิ้นสุดเกณฑ์ชั่วคราว 30 กันยายน 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

22/9/2020 16:34