วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563   เวลา 09:55 น.
    ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 16 ตุลาคม 2563
          เรียน ท่านสมาชิก

ทางบริษัทฯ ขอประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถ คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

14/10/2020 09:55