วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563   เวลา 16:01 น.
    KSAM: ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก (Master Fund) ของกองทุนกรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)
          https://datacenter.poems.in.th/investmentunit/announcement/KF-US_Master.pdf

21/10/2020 16:01