PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
Phillip-TFEX Trading Challenge 2019

 

หมายเหตุ

 1. คำนวณจาก Ending Balance - Beginning Balance + Withdraw - Deposit ระหว่างช่วงเวลา เป็นค่าที่แสดงทรัพย์สินส่วนเพิ่มจริงที่เกิดจากการซื้อขาย ไม่รวมส่วนฝากถอนระหว่างงวด
 2. คำนวณกำไรขาดทุนจากกระแสเงินสดที่เกิดจากการฝากถอนรายงวด และแสดงผลรวมเป็น % โดยให้น้ำหนักตามขนาดของทุนและจำนวนวันที่อยู่ในงวด ผลตอบแทนอาจติดลบได้มากกว่า 100% เป็นผลจากวิธีคำนวณที่ให้น้ำหนักกำไรขาดทุนตามขนาดของทุนและจำนวนวันที่อยู่ในงวด

เงื่อนไข

 1. เพียง Trade TFEX Products ได้แก่ SET50 Futures, SET50 Options, Stock Futures, Gold Futures, Gold Online Futures, Gold-D, RSS3D Futures และ USD Futures ผ่าน Phillip 1 กุมภาพันธ์  – 30 พฤศจิกายน  2019 และสร้างผลตอบแทนภายในเดือนได้ไม่น้อยกว่า 3% รับสิทธิ์ชิงรางวัล ประจำเดือนๆละ 100,000 บาท
   
 2. หากในเดือนใดมีผู้สร้างผลตอบแทนภายในเดือนได้ไม่น้อยกว่า 3%  เกิน 1 ท่าน บริษัทจะแบ่งรางวัลให้กับผู้สร้างผลตอบแทนตามเงื่อนเท่าๆกัน เช่น หากเดือนกุมภาพันธ์ มีผู้สร้างผลตอบแทนเกิน 3% ได้ 7 ท่าน  บริษัทจะเลือกผู้ที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด 5 ท่าน และแต่ละท่านจะได้รับรางวัลสูงสุด ท่านละ 20,000 บาท โดยรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน
   
 3. บริษัทนำจ่ายเงินรางวัลโดยการฝากหลักประกัน ในจำนวนหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าบัญชี ภายใน 30 วันหลังจากเดือนที่ได้รับการประกาศผล
   
 4. รางวัลพิเศษจาก TFEX :  บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  -  รอบที่ 1 เดือน ก.พ.-เม.ย. (3 เดือน), รอบที่ 2 เดือน พ.ค.-ก.ค. (3 เดือน) และรอบที่ 3 เดือน ส.ค.-พ.ย. (4 เดือน)
  -  เงื่อนไข: มอบรางวัลแก่ผู้สร้างผลตอบแทนสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละรอบ จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
   
  อันดับ
  จำนวนรางวัล
  เงินรางวัล
  รวมมูลค่า
  1 1 20,000 20,000
  2 1 15,000 15,000
  3-5 3 10,000 30,000
  รวม 5   65,000

  - รวมมูลค่ารางวัล พิเศษทั้งหมดจาก TFEX 195,000 บาท
  ทางบริษัทจะประสานงานผู้ได้รับรางวัล ติดต่อรับรางวัลกับ TFEX ภายใน 30 วันหลังจากเดือนที่ได้รับการประกาศผล
   
 5. บริษัทจะพิจารณาให้รางวัล จากการวัดผลตอบแทนตามวิธีการของบริษัท เท่านั้น โดยช่วงเวลาในการวัดผลตอบแทน จะเริ่มต้นวันแรก และ สิ้นสุดวันสุดท้ายของเดือน เช่น เดือนกุมภาพันธ์ ทำการวัดผลตอบแทน วันที่ 1-28/2/2019 ทั้งนี้ สามารถฝาก – ถอนเงินได้ตลอดโครงการ
   
 6. บริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัล สำหรับ บัญชีที่มี ทรัพย์สินสุทธิ ตลอดทั้งเดือน ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทเท่านั้น และมีการ เปิด และ ปิดสัญญา อย่างน้อย 1 รอบในแต่ละเดือน 
 7. สูตรการคำนวณผลตอบแทน  :  มูลค่าบัญชีสิ้นงวด – มูลค่าบัญชีต้นงวด หักยอดฝากถอน *100 /  มูลค่าบัญชีต้นงวด +/- กระแสเงินสดเข้าออกให้น้ำหนักตามจำนวณวันในงวด
   
 8. ผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวคือผู้ใช้บริการซื้อขาย สินค้า TFEX ผ่าน บล.ฟิลลิป ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
   
 9. นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น คำตัดสินของกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆของโครงการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
เงื่อนไขค่าธรรมเนียม Block Trade  0 %
 1. สำหรับสถานะฝั่ง  Long  Open  เท่านั้น 
 2. มีผลเฉพาะการถือภายใน 2 วันปฏิทิน หากเกินบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมทั้งหมดตามปกติ 
 3. ลูกค้าต้องลงนามใน Factsheet ก่อนใช้บริการ
 4. โปรโมชั่นนี้มีผลตั้งเเต่วันนี้ จนถึง 31ธันวาคม 2562
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อควรทราบเกี่ยวกับ Block Trade :
 1. Block Trade คือ วิธีการซื้อขาย Single Stock Futures โดย บล.จะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาให้กับลูกค้า ทั้งฝั่ง Long และ Short ในตลาด TFEX ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยอ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นอ้างอิง เมื่อเปิดและปิดสถานะ ส่วนการชำระราคาประจำวัน จะอ้างอิงราคา Single Stock Futures ในตลาด TFEX
 2. การลงทุนใน Single Stock Futures Block Trade เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของ Single Stock Futures ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
 3. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน
 
 
 
 
 
 
  style="background: rgb(235, 235, 235); border: 1px solid rgb(255, 255, 255);">
  รายงานคะแนนในช่วงเวลา 1-28 กุมภาพันธ์ 2562   คลิก
  รายงานคะแนนในช่วงเวลา 1-31 มีนาคม 2562   คลิก
  รายงานคะแนนในช่วงเวลา 1-30 เมษายน 2562   คลิก
  รายงานคะแนน TFEX League Challenge รอบที่ 1 เดือน ก.พ.- เม.ย.    คลิก
  รายงานคะแนนในช่วงเวลา 1-31 พฤษภาคม 2562    คลิก
  รายงานคะแนนในช่วงเวลา 1-30 มิถุนายน 2562    คลิก
  รายงานคะแนนในช่วงเวลา 1-31 กรกฎาคม 2562    คลิก
  รายงานคะแนน TFEX League Challenge รอบที่ 2 เดือน พ.ค.- ก.ค.    คลิก
  รายงานคะแนนในช่วงเวลา 1-31 สิงหาคม 2562    คลิก
  รายงานคะแนนในช่วงเวลา 1-30 กันยายน 2562    คลิก
  รายงานคะแนนในช่วงเวลา 1-31 ตุลาคม 2562    คลิก
  รายงานคะแนนในช่วงเวลา 1-30 พฤศจิกายน 2562    คลิก
  รายงานคะแนน TFEX League Challenge รอบที่ 3 เดือน ส.ค.- พ.ย.    คลิก