PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
โครงการ Phillip Prop Trader Academy 2019-Chiang Mai

วัตถุประสงค์

Opportunity to be Phillip Prop Trader
เพื่อเฟ้นหา และคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานตำแหน่ง Proprietary Trader ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยโครงการ Phillip Prop Trader Academy 2019-Chiang Mai  จะเน้นให้ความรู้ ในรูปแบบของการทำงานเป็น Prop Trader ทั้งด้าน

  จิตวิทยา (Psychology) ของการเป็น Prop Trader  
  กลยุทธ์การเทรดแบบ Prop Trader
  Mindset  ของการเป็น Prop Trader ที่ดี  

โดยมีระยะเวลาในอบรมและฝึกฝน 1 เดือนที่. บล.ฟิลลิป สาขาเชียงใหม่  ( ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม –  31 พฤษภาคม 2562 )
 

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึงวันที่ 5 เมษายน 
 


9 เมษายน 2562
 

  ประกาศผลรอบแรก โดยการคัดเลือกจากใบสมัคร


18-19 เมษายน 2562
 

  ทดสอบแบบทดสอบความรู้พื้นฐานและสอบสัมภาษณ์ (ที่ บล.ฟิลลิป สาขาเชียงใหม่)


22 เมษายน 2562
 


  ประกาศผลรอบสุดท้าย รายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
  Phillip Prop Trader Academy 2019 - Chiang Mai 

 


24 เมษายน 2562
 

  เปิดบัญชี เพื่อข้ารวมโครงการ Phillip Prop Trader Academy 2019-Chiang Mai 

 

รายละเอียดโครงการ Phillip Prop Trader Academy 2019-Chiang Mai
  1. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Phillip Prop Trader Academy 2019-Chiang Mai ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารับการฝึกฝนในโครงการฯ สูงสุดจํานวน 12 คนเท่านั้น
  2. ผู้ผ่านเข้ารอบ 12 คน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ คนละ 12,000 บาท
  3. ผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อร่วมโครงการฝึกฝนจะต้องใช้เงินจริงของผู้เข้าร่วมเองในการซื้อขาย  จำนวนเงิน 75,000 บาท  
  4. อัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย จะเป็นอัตราพิเศษที่บริษัทฯ กำหนดให้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น
 
 
โครงการนี้เหมาะกับใคร

โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานการเป็น Proprietary Trader ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิปฯ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้ที่มี Performance สูงสุด 3 ท่าน มีโอกาศจะได้รับคัดเลือกเข้าทำงานเป็น Proprietary Trader ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิปฯ ทันที
 
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร

  เป็นผู้ที่มี Passion ในการเป็น Prop Trader หรือเป็น Professional Trader และมีพื้นฐานเกี่ยวกับการ Trading  
  อายุไม่เกิน 30 ปี
  เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า (ทุกสาขาวิชา) 
  สามารถเข้าร่วมฝึกฝนในโครงการได้เต็มเวลา (8.30 – 17.30น.) ตลอดระยะเวลาของโครงการ 
  สามารถรับความเสี่ยงการลงทุนในระดับสูงได้ 
  มี Attitude ที่ดี 
  มี Single License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 *หมายเหตุ : สมัครได้ตั้งแต่ 18 มี.ค. - 8 เม.ย. 62 กรุณา login Gmail account เพื่อใช้ในการสมัครและ upload file เอกสารเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 635 1700 ต่อ 717 คุณเมธี