PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
Phillip - TFEX Marathon Trading 2020

เงื่อนไข

 1. เพียง Trade TFEX Products ได้แก่ SET50 Futures, SET50 Options, Stock Futures, Gold Futures, Gold Online Futures, Gold-D, RSS3D Futures และ USD Futures ผ่าน Phillip 1 มกราคม  – 31 ธันวาคม  2020 และสร้างผลตอบแทนภายในเดือนได้ไม่น้อยกว่า 5% รับสิทธิ์ชิงรางวัล ประจำเดือนๆละ 80,000 บาท
   
  อันดับ
  จำนวนรางวัล
  เงินรางวัล
  รวมมูลค่า
  1-3 3 20,000 60,000
  4-5 2 10,000 20,000
  รวม 5   80,000

   
 2. หากในเดือนใดมีผู้สร้างผลตอบแทนภายในเดือนได้ไม่น้อยกว่า 5%  เกิน 1 ท่าน บริษัทจะแบ่งรางวัลให้กับผู้สร้างผลตอบแทนตามเงื่อนเท่าๆกัน เช่น หากเดือนกุมภาพันธ์ มีผู้สร้างผลตอบแทนเกิน 5% ได้ 7 ท่าน  บริษัทจะเลือกผู้ที่สร้างผลตอบแทนสูงสุด 5 ท่าน โดยรวมไม่เกิน 80,000 บาทต่อเดือน
   
 3. บริษัทนำจ่ายเงินรางวัลโดยการฝากหลักประกัน ในจำนวนหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าบัญชี ภายใน 30 วันหลังจากเดือนที่ได้รับการประกาศผล
   
 4. บริษัทจะพิจารณาให้รางวัล จากการวัดผลตอบแทนตามวิธีการของบริษัท เท่านั้น โดยช่วงเวลาในการวัดผลตอบแทน จะเริ่มต้นวันแรก และ สิ้นสุดวันสุดท้ายของเดือน เช่น เดือนกุมภาพันธ์ ทำการวัดผลตอบแทน วันที่ 1-28/2/2020 ทั้งนี้ สามารถฝาก – ถอนเงินได้ตลอดโครงการ
   
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัล สำหรับ บัญชีที่มี ทรัพย์สินสุทธิ ตลอดทั้งเดือน ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทเท่านั้น และมีการ เปิด และ ปิดสัญญา อย่างน้อย 1 รอบในแต่ละเดือน 
   
 6. สูตรการคำนวณผลตอบแทน  :  มูลค่าบัญชีสิ้นงวด – มูลค่าบัญชีต้นงวด หักยอดฝากถอน *100 /  มูลค่าบัญชีต้นงวด +/- กระแสเงินสดเข้าออกให้น้ำหนักตามจำนวณวันในงวด
   
 7. ผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวคือผู้ใช้บริการซื้อขาย สินค้า TFEX ผ่าน บล.ฟิลลิป ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
   
 8. นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น คำตัดสินของกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆของโครงการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 
 

รอบ 1    มกราคม – เมษายน 2020
รอบ 2    พฤษภาคม – สิงหาคม 2020
รอบ 3    กันยายน – ธันวาคม 2020

เงื่อนไข

 1. เพียง Trade TFEX Products ได้แก่ SET50 Futures, SET50 Options, Stock Futures, Gold Futures, Gold Online Futures, Gold-D, RSS3D Futures และ USD Futures ผ่าน Phillip ในช่วงเวลาตามรอบ 1 -3  และสามารถดำรงสถานะในบัญชี ตามเงื่อนไข
   
  • สร้างผลตอบแทนภายในเดือนได้ไม่น้อยกว่า 5%
  • มี ทรัพย์สินสุทธิ ตลอดทั้งเดือน ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
  •  มีการ เปิด และ ปิดสัญญา อย่างน้อย 1 รอบในแต่ละเดือน 
    
  บัญชีที่เข้าเงื่อนไข ทั้ง 3 ข้อเป็นเวลา 1 เดือน จะได้รับคะแนน 1 คะแนน
  บัญชีที่เข้าเงื่อนไข ทั้ง 3 ข้อเป็นเวลา 2 เดือน จะได้รับคะแนน 2 คะแนน
  บัญชีที่เข้าเงื่อนไข ทั้ง 3 ข้อเป็นเวลา 3 เดือน จะได้รับคะแนน 3 คะแนน
  บัญชีที่เข้าเงื่อนไข ทั้ง 3 ข้อเป็นเวลา 4 เดือน จะได้รับคะแนน 4 คะแนน

  บริษัทจะทำการพิจารณารางวัลให้กับผู้ได้คะแนนสูงสุดดังนี้
   
  อันดับ
  จำนวนรางวัล
  เงินรางวัล
  รวมมูลค่า
  1 1 40,000 40,000
  2 1 30,000 30,000
  3 1 20,000 20,000
  4-5 2 10,000 20,000
  รวม 5   110,000

  หากมีผู้ได้คะแนนเท่ากันเกิน 1 ท่าน บริษัทจะพิจารณา % กำไรรวมของผู้ได้คะแนนเท่ากันเป็นเครื่องตัดสิน
   
 2. บริษัทนำจ่ายเงินรางวัลโดยการฝากหลักประกัน ในจำนวนหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าบัญชี ภายใน 30 วันหลังจากเดือนที่ได้รับการประกาศผล
   
 3. บริษัทจะพิจารณาให้รางวัล จากการวัดผลตอบแทนตามวิธีการของบริษัท เท่านั้น โดยช่วงเวลาในการวัดผลตอบแทนเพื่อให้คะแนน จะเริ่มต้นวันแรก และ สิ้นสุดวันสุดท้ายของเดือน เช่น เดือนกุมภาพันธ์ ทำการวัดผลตอบแทน วันที่ 1-28/2/2020 ทั้งนี้ สามารถฝาก – ถอนเงินได้ตลอดโครงการ
   
 4. บริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัล สำหรับ บัญชีที่มี ทรัพย์สินสุทธิ ตลอดทั้งเดือน ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทเท่านั้น และมีการ เปิด และ ปิดสัญญา อย่างน้อย 1 รอบในแต่ละเดือน 
   
 5. สูตรการคำนวณผลตอบแทน  :  มูลค่าบัญชีสิ้นงวด – มูลค่าบัญชีต้นงวด หักยอดฝากถอน *100 /  มูลค่าบัญชีต้นงวด +/- กระแสเงินสดเข้าออกให้น้ำหนักตามจำนวณวันในงวด
   
 6. ผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวคือผู้ใช้บริการซื้อขาย สินค้า TFEX ผ่าน บล.ฟิลลิป ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
   
 7. นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น คำตัดสินของกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆของโครงการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
รางวัลพิเศษจาก มูลค่า 200,000 บาท

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


รางวัลพิเศษจาก    960 รางวัลรวมมูลค่า 96,000 บาท
 

 1. รางวัลรอบรายเดือน ลูกค้าใหม่ซื้อขาย TFEX ผ่าน Streaming (ยังไม่เคยมีการซื้อขายผ่าน Streaming มาก่อน) เมื่อมี Matched Order 50 คนแรกของเดือน รับทันที Cenpay Gift Voucher มูลค่า 100 บาท จำนวณรวมทั้งสิ้น 600 รางวัล
   
 2. รางวัลรอบราย 4 เดือน ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันซื้อขาย TFEX ผ่าน Streaming ครบ 20 Matched Contracts 120 คนแรกของรอบ 4 เดือน รับเพิ่ม Cenpay Gift Voucher มูลค่า 100 บาท จำนวณรวมทั้งสิ้น 360 รางวัล  ในการพิจารณารางวัลทั้งหมด คำตัดสินของกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆของโครงการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า